Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2017 MỚI NHẤT
Mã sách: 15760  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:450.000 đ
Giá bán: 405.000 đ
Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2017 mới nhất
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2017 MỚI NHẤT
Mã sách: 15759  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:398.000 đ
Giá bán: 358.200 đ
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự năm 2017 mới nhất
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT DÂN SỰ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/7/2016
Mã sách: 15540  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:398.000 đ
Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự áp dụng từ ngày 1/7/2016
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ ÁP DỤNG 1/7/2016
Mã sách: 15539  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:398.000 đ
Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự áp dụng 1/7/2016
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ÁP DỤNG 1/7/2016
Mã sách: 15538  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:398.000 đ
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng Hình sự áp dụng 1/7/2016
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ÁP DỤNG 1/7/2016
Mã sách: 15537  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:398.000 đ
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng Dân sự áp dụng 1/7/2016
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT DÂN SỰ MỚI NHẤT NĂM 2013 TRỌN BỘ 3 TẬP
Mã sách: 15054  
Tác giả: PGS.TS Hoàng Thế Liên , viện khoa học pháp lý  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:626.000 đ
Bộ sách Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2013 mới nhất
Đặt mua sách liên hệ: Hotline : 0983 54 5050
 Hoặc
Điện thoại: 04 8589.8468 

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT DÂN SỰ MỚI NHẤT 2013 , SÁCH MỚI PHÁT HÀNH THÁNG 6/2013
Mã sách: 15053  
Tác giả: PGS.TS Hoàng Thế Liên , viện khoa học pháp lý  
Nhà xuất bản: NXB  
Giá bìa:626.000 đ

Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2013 mới nhất

Sách mới phát hành tháng 6/2013

Liên hệ mua sách Hotline  0983.545050  Hoặc 04 66554971

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2012, SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 14068  
Tác giả: ThS Đoàn Tấn Minh, Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2012, sách mới nhất
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Mã sách: 14067  
Tác giả: ThS Đoàn Tấn Minh, Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

(BÌNH LUẬN THEO TÀI LIỆU MỚI NHẤT NĂM 2012)

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2012, SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 13991  
Tác giả: Viện nhà nước và pháp luật  
Nhà xuất bản: Tư pháp  
Giá bìa:325.000 đ
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự 2012, sách mới nhất
BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH
Mã sách: 12197  
Tác giả: Thanh Thảo  
Nhà xuất bản: Hồng Đức  
Giá bìa:90.000 đ
Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
522 TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI ĐÁP VỀ BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ VĂN BẢN MỚI HDTH PHÁP LUẬT VỀ DÂN SỰ, TỐ TỤNG DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2010
Mã sách: 11632  
Tác giả: Nguyễn Ngọc Duy, Hoàng Anh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:190.000 đ

Cuốn sách " 522 Tình Huống Và Giải Đáp Về Bộ Luật Dân Sự Và Văn Bản Mới HDTH Pháp Luật Về Dân Sự, Tố Tụng Dân Sự, Thi Hành Án Dân Sự Năm 2010 " gồm 6 phần:

 PHÁP LỆNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2002 - SỬA ĐỔI NĂM 2008
Mã sách: 8763  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - sự thật  
Giá bìa:12.000 đ

Cuốn sách giới thiệu toàn văn Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 2-7-2002 và có hiệu lực thi hành ngày 1-10-2002, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều

 PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 1996
Mã sách: 8761  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - sự thật  
Giá bìa:22.000 đ

Cuốn sách giới thiệu toàn văn Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006

 PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ
Mã sách: 8760  
Tác giả: Tưởng Duy Lượng  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - sự thật  
Giá bìa:58.000 đ

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, các chế định về tố tụng dân sự có vị trí rất quan trọng, nó góp phần bảo đảm cho việc giải quyết các tranh chấp về dân sự được khách quan, công bằng và đúng pháp luật.

 PHÁP LỆNH VỀ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
Mã sách: 8759  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - sự thật  
Giá bìa:32.000 đ

Bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện cho người tàn tật hoà nhập cộng đồng là những hoạt động có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta

 LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY NĂM 2000 - SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2008
Mã sách: 8757  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - sự thật  
Giá bìa:12.000 đ

Quyển Sách trình bày nguyên văn "Luật phòng, chống ma túy" được Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09-12-2000 và luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-6-2001. Luật này được chia thành 08 chương, 56 điều.

 LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Mã sách: 8756  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - sự thật  
Giá bìa:48.000 đ

Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008. Luật gồm 11 chương, 182 điều

 LUẬT THANH TRA
Mã sách: 8755  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - sự thật  
Giá bìa:10.000 đ

Quyển Sách trình bày nguyên văn "Luật thanh tra" được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 5 thông qua ngày15-6-2004 và luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-10-2004. Luật này được chia thành 05 chương, 70 điều.

 BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH
Mã sách: 8598  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:70.000 đ

Bộ luật Dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự  bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Mã sách: 8595  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tư pháp  
Giá bìa:29.000 đ

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam(Có Hiệu Lực Từ Ngày 01-01-2005) gồm có 2 phần:
Phần 1: Giới thiệu về Bộ luật tố tụng dân sự
...

 BỘ LUẬT DÂN SỰ - VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
Mã sách: 8593  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:98.000 đ

Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác, quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

PHÁP LUẬT DÂN SỰ VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ (TÁI BẢN CÓ BỔ SUNG, SỬA CHỮA)
Mã sách: 3157  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:55.000 đ
Nội dung cuốn sách gồm những bài viết về các tranh chấp phát sinh trong giao dich dân sự trên cơ sở một số vụ án phức tạp đã được các Tòa án xét xử. Sau một số vụ việc, tác giả đều phân tích, bình luận và đưa ra những kiến nghị để hoàn thiện pháp luật và áp dụng pháp luật một cách thống nhất; đồng thời rút ra những bài học thiết thực trong việc giải quyết các vướng mắc trong quá trình xét xử các tranh chấp dân sự.
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT DÂN SỰ - PHẦN NGHĨA VỤ DÂN SỰ VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
Mã sách: 2010  
Tác giả: Luật sư, Ths. Trương Anh Tuấn  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:315.000 đ

Nghĩa vụ Dân sự và Hợp đồng Dân sự. Đây là phần quy định pháp luật điều chỉnh những hoạt động liên quan tới cuộc sống hàng ngày mà mỗi người đều gặp phải, có nhiều nghĩa vụ, trách nhiệm và hợp đồng thường xuyên sử dụng trong thực tế.

PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 1996
Mã sách: 1962  
Tác giả: Nhiều Tác giả  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - sự thật  
Giá bìa:22.000 đ

Cuốn sách giới thiệu toàn văn Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006 và Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (sửa đổi, bổ sung các năm 1998, 2006).

PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ
Mã sách: 1954  
Tác giả: Tưởng Duy Lượng  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - sự thật  
Giá bìa:58.000 đ

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, các chế định về tố tụng dân sự có vị trí rất quan trọng, nó góp phần bảo đảm cho việc giải quyết các tranh chấp về dân sự được khách quan, công bằng và đúng pháp luật.

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 (TẬP 1)
Mã sách: 497  
Tác giả: Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:110.000 đ
Cuốn sách: "Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2005" này gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Những quy định chung
Phần thứ hai: Tài sản và quyền sở hữu
 
BỘ LUẬT DÂN SỰ
Mã sách: 496  
Tác giả: Chính trị quốc gia  
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia  
Giá bìa:37.000 đ

Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Trang: 1 Trong tổng số 1 Trang
1
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com