Tìm kiếm: Hotline: 098 354 5050 - (04) 66 55 4971
 Niên giám thống kê Tỉnh/Tp 2018
 Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018
 Niên giám thống kê 2018
 VIÊN MUỐI BỘT RỬA BÁT
 Muối rửa bát nk Đức
 Bộ luật lao động 2017
 Đơn giá xây dựng 2017
 Bản đồ hành chính
 Bột xà phòng rửa bát
 Giáo dục, ĐH-CĐ
 Lịch sử
 Kinh tế
 Phong thuỷ, KH thần bí
 Nghệ thuật sống
 Kế toán - Thuế 2018
 Du lịch-Văn hóa-Xã hội
 Y học
 Văn học Việt Nam
 Khoa học kỹ thuật
 Tin học
 Ngoại ngữ
 Chính trị- T.học- Tôngiáo
 Lịch sử - Địa lý
 Cẩm nang gia đình
 Thiếu nhi
 Sách pháp luật
 Phân phối SP Nhập khẩu
LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ & CÔNG TÁC CHẤN CHỈNH, TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ, KIỂM SOÁT, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Mã sách: 15474  
Tác giả: Quí Lâm - Kim Phượng  
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải  
Giá bìa:335.000 đ
LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ & CÔNG TÁC CHẤN CHỈNH, TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ, KIỂM SOÁT, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DÀNH CHO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Mã sách: 15473  
Tác giả: Quang Minh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ

 

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG HỌC VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC
Mã sách: 15472  
Tác giả: Quang Minh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:335.000 đ
 QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG HỌC VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC
TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT THƯỜNG GẶP DÀNH CHO CÁN BỘ TƯ PHÁP
Mã sách: 15471  
Tác giả: Quang Minh  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:335.000 đ
TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT THƯỜNG GẶP DÀNH CHO CÁN BỘ TƯ PHÁP
CHÍNH SÁCH THUẾ 2014 MỚI NHẤT
Mã sách: 15205  
Tác giả: Bộ tài chính  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:325.000 đ
Chính sách thuế 2014 mới nhất
MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 2013 MỚI NHẤT
Mã sách: 14807  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Kỹ thuật soạn thảo văn bản bản lý và điều hành trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp , doanh nghiệp 2013 mới nhất
TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC KINH TẾ 2013
Mã sách: 14700  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị năm 2014 mới nhất
CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN HIỆN HÀNH MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ VÀ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Mã sách: 14498  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ

Các Văn Bản Hướng Dẫn Hiện Hành Mới Nhất Về Công Tác Văn Thư, Lưu Trữ Và Hành Chính Văn Phòng

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ, CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐẤU THẦU, LẬP, QUẢN LÝ, QUYẾT TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ, THI CÔNG XÂY DỰNG, 2012 MỚI NHẤT
Mã sách: 14495  
Tác giả: Khoa học kỹ thuật  
Nhà xuất bản: Xây dựng  
Giá bìa:298.000 đ
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và quy định mới nhất về đấu thầu, lập, quản lý, quyết toán chi phí đầu tư, thi công xây dựng, 2012 mới nhất
MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 2012 MỚI NHẤT, KỸ THUẬT SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 2012
Mã sách: 14147  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
"mẫu hợp đồng" hợp tác kinh doanh 2012 "mới nhất", Kỹ thuật soạn thảo, ký kết hợp đồng 2012
MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 2012 MỚI NHẤT
Mã sách: 14148  
Tác giả:  
Nhà xuất bản: Kim Đồng  
Giá bìa:325.000 đ
Giá bán: 227.500 đ
"mẫu hợp đồng" hợp tác kinh doanh 2012 "mới nhất"
320 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ MỚI NHẤT 2012, MỚI NHẤT
Mã sách: 14146  
Tác giả: 320 mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

“KỸ THUẬT SOẠN THẢO & KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

TUYỂN TẬP: 320 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP”

CẨM NANG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH KỸ THUẬT TRÌNH BÀY & CÁC MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN DÙNG CHO CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ 2012, SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 14145  
Tác giả: Quý Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:385.000 đ
Cẩm Nang Tổ Chức Hành Chính Kỹ Thuật Trình Bày & Các Mẫu Soạn Thảo Văn Bản Dùng Cho Các Đơn Vị Cơ Sở 2012, sách mới nhất

KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 2012, SÁCH MỚI NHẤT
Mã sách: 14144  
Tác giả: các mẫu soạn thảoi văn bản 2012  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:385.000 đ

KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VÀ CÁC MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN DÙNG CHO CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ 2012

MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ MỚI NHẤT, KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 2012, MỚI NHẤT
Mã sách: 14142  
Tác giả: kỹ thuật soạn thảo văn bản  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Kỹ năng soạn thảo văn bản, quy chế công tác văn thư

301 mẫu văn bản quản lý và điều hành trong doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và chính quyền địa phương

KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 2012, MỚI NHẤT
Mã sách: 14143  
Tác giả: kỹ thuật soạn thảo văn bản  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
Kỹ năng soạn thảo văn bản, quy chế công tác văn thư

301 mẫu văn bản quản lý và điều hành trong doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và chính quyền địa phương

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC TRONG KINH DOANH MỚI NHẤT
Mã sách: 14064  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:325.000 đ
Giá bán: 243.750 đ
HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH- MẪU HỢP ĐỒNG PHÂN LOẠI CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ KHI KÝ KẾT, THỤC HIỆN HỢP ĐỒNG
MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI 2012,2013, MỚI NHẤT
Mã sách: 13997  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ
MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI 2012,2013, MỚI NHẤT
TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO, PHONG TỤC TẬP QUÁN VÀ LỄ HỘI TÔN GIÁO VIỆT NAM
Mã sách: 13996  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO,

PHONG TỤC TẬP QUÁN VÀ LỄ HỘI TÔN GIÁO VIỆT NAM

Hỏi đáp pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam

MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 2012, MỚI NHẤT, TUYỂN TẬP CÁC MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NĂM 2012
Mã sách: 13859  
Tác giả: Quý Long, Kim Thư  
Nhà xuất bản: Xây dựng  
Giá bìa:355.000 đ
“TUYỂN TẬP MẪU HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 2012”
207 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ MỚI NHẤT TRONG KINH DOANH
Mã sách: 13858  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

Hướng dẫn kỹ thuật soạn thảo 207 mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất trong kinh doanh (Kỹ năng thương thảo ký kết)

210 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ TÀI CHÍNH MỚI TRONG KINH DOANH 2011
Mã sách: 13716  
Tác giả: Hoang Anh  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:325.000 đ

210 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ TÀI CHÍNH MỚI TRONG KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH RỦI RO KHI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG, MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP, MUA SẮM, TƯ VẤN, MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU, CHỈ ĐỊNH THẦU, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN, GIÁ, CHI PHÍ, LỰA CHỌN NHÀ THẦU, THI CÔNG XÂY DỰNG NĂM 2011
Mã sách: 13620  
Tác giả: Bộ kế hoạch đầu tư  
Nhà xuất bản: Tài chính  
Giá bìa:298.000 đ
Quy định mới nhất về hợp đồng xây dựng, Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp, mua sắm, tư vấn, mẫu báo cáo đánh giá, thẩm định kết quả đấu thầu, chỉ định thầu, quản lý chất lượng, điều chỉnh dự toán, giá, chi phí, lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng công trình, quản lý nhà 2010
NGHIỆP VỤ SOẠN THẢO VĂN BẢN, CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ VÀ 468 MẪU VĂN BẢN MỚI NHẤT DÙNG CHO DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ 2011
Mã sách: 13598  
Tác giả: Tô Thi Hiên  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:368.000 đ

Nghiệp vụ soạn thảo văn bản, công tác văn thư, lưu trữ và 468 mẫu văn bản mới nhất dùng cho doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và chính quyền địa phương, các đơn vị cơ sở 2011.

NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG HƯỚNG DẪN THỂ THỨC KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VÀ CÁC MẪU SOẠN THẢO DÙNG CHO ĐƠN VỊ CƠ SỞ 2011
Mã sách: 13502  
Tác giả: Bộ nội vụ  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ
Nghiệp vụ tổ chức hành chính văn phòng hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày và các mẫu soạn thảo dùng cho đơn vị cơ sở 2011
KỸ THUẬT SOẠN THẢO VÀ TRÌNH BÀY VĂN BẢN 2011, HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SOẠN THẢO VÀ TRÌNH BÀY VĂN BẢN 2011, MỚI NHẤT, CẨM NANG KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN 2011
Mã sách: 13501  
Tác giả: Nhiều tác giả  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:299.000 đ
CẨM NANG HƯỚNG DẪN KỶ THUẬT SOẠN THẢO VÀ TRÌNH BÀY VĂN BẢN 2011
442 MAU SOAN THAO VAN BAN HOP DONG, 442 MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN HỢP ĐỒNG, CẨM NANG KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HỢP ĐỒNG
Mã sách: 13500  
Tác giả: Nguyễn Văn Thung  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:350.000 đ

Cẩm Nang Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản - Hợp Đồng - Mẫu Soạn Thảo Văn Bản - Hợp Đồng Thường Dùng Phục Vụ Chuyên Môn Phòng Kế Toán, Kế Hoạch, Văn Phòng, Đảng Ủy, Công Đoàn Trong Doanh Nghiệp Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Cơ Quan Đảng Và Chính Quyền 2012

TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC HỘI NGHỊ NĂM 2011, TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ 2011, BẾ MẠC HỘI NGHỊ 2011
Mã sách: 13499  
Tác giả: Thu Huyền, Ái Phương  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ
TUYỂN TẬP CÁC MẪU, DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ, TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC KINH TẾ NĂM 2011
NGHIỆP VỤ SOẠN THẢO VĂN BẢN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ VÀ 468 MẪU VĂN BẢN MỚI NHẤT DÙNG CHO DOANH NGHIỆP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ - 2011
Mã sách: 12940  
Tác giả: Tô Thi Hiên  
Nhà xuất bản: Lao động xã hội  
Giá bìa:368.000 đ

Nghiệp vụ soạn thảo văn bản, công tác văn thư, lưu trữ và 468 mẫu văn bản mới nhất dùng cho doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và chính quyền địa phương, các đơn vị cơ sở 2011

KỸ THUẬT SOẠN THẢO & KÝ KẾT HỢP ĐỒNG- 270 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, DICH VỤ MỚI NHẤT DÙNG TRONG DANH NGHIỆP- 2011
Mã sách: 12939  
Tác giả: Thu Hiền - Ái Phương  
Nhà xuất bản: Lao động  
Giá bìa:298.000 đ

Cuốn sách "KỸ THUẬT SOẠN THẢO & KÝ KẾT HỢP ĐỒNG- 270 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, DICH VỤ MỚI NHẤT DÙNG TRONG DANH NGHIỆP- 2011 " gồm có các phần quan trọng sau:

Trang: 1 Trong tổng số 2 Trang
1 2  | 
Click here
P.Bán hàng Hà Nội (0983.54.50.50)
Click here
Bán buôn, dự án (04.8589.8468)
Click here
P.Bán hàng Hồ Chí Minh(093.222.5536)
Click here
Đặt sách theo yêu cầu (04.85.89.84.68)
  -10%
Giá bìa: 650.000 đ
Giá bán: 585000  đ
Niên giám thống kê 63 tỉnh thành 2017 sách mới phát hành năm 2018
  -40%
Giá bìa: 990.000 đ
Giá bán: 594000  đ
Viên rửa bát Finish nhập khẩu nhật bản 150 viên (hàng mới về)
  -12%
Giá bìa: 4.500.000 đ
Giá bán: 3960000  đ
Bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
  -10%
Giá bìa: 360.000 đ
Giá bán: 324000  đ
Bột rửa bát alio chuyên dùng cho máy rửa bát
  -10%
Giá bìa: 450.000 đ
Giá bán: 405000  đ
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Tài khoản: Mật khẩu: Đăng ký tài khoản mới Quên mật khẩu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ  NỘI
Đia chỉ: Số 204 ngõ 313 đường Lạc Long Quân , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Hotline: 0983545050   Tel: 04 66 55 4971    
Website: www.nhasachhanoi.com ;  Email : lienhe@nhasachhanoi.com